Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Số 2152/VP-VX, ngày 25/5/2018 06/06/2018