Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dan tỉnh Sóc Trăng.
Công văn số 3930/VP-KT, ngày 07/9/2018 17/09/2018