Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Công văn số 5722/VP-KT, ngày 26/12/2018 03/01/2019