Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020
2419/VP-VX ngày 23/6/2017 07/07/2017