Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
4144/VP-TH 25/10/2017