Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vủng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Số 1128/VP-KT, ngày 21/3/2018 28/03/2018