Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
-V/v trình HĐND tỉnh phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- Số 2470/VP-TH, ngày 11/6/2018 19/06/2018