Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Công văn số 3574/VP-KSTT, ngày 17/8/2018 27/08/2018