Danh sách dự thảo còn hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
Danh sách dự thảo hết hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
1 Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp năm 2018 2822/VP-VX, ngày 26/07/2017 2017-08-02 00:00:00.0
2 V/v lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 2802/VP-VX ngày 25/07/2017 2017-07-30 00:00:00.0
3 V/v nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 2419/VP-VX ngày 23/6/2017 2017-07-07 00:00:00.0
4 Góp ý dự thảo của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý. Công Văn số 2695/VP_NC, ngày 17/7/2017 2017-07-18 00:00:00.0
5 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng 2781/VP-HC 2017-07-28 00:00:00.0
6 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng 2782/VP-HC 2017-07-28 00:00:00.0
7 Kính gửi: Thành viên UBND tỉnh Sóc Trăng V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tinh Sóc Trăng năm 2017 2821/VP-VX, ngày 26/07/2017 2017-08-02 00:00:00.0
8 - V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng - 2952/VP-HC, ngày 02/08/2017 2017-08-08 00:00:00.0
9 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công văn số 3093/VP-VX, ngày 10/8/2017 2017-08-16 00:00:00.0
10 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 2472 /VP-VX Ngày phát hành 29/06/2017 2017-07-03 00:00:00.0
11 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 3349/VP-VX, ngày 28/8/2017 2017-09-13 00:00:00.0
12 -V/v góp ý dự thảo Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình 3159/VP-TH, ngày 15/8/2017 2017-08-20 00:00:00.0
13 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 3306/VP-VX, ngày 24/8/2017 2017-09-01 00:00:00.0
14 lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 3345/VP-VX, ngày 28/8/2017 2017-09-04 00:00:00.0
15 - V/v đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh 3467/VP-TH, ngày 05/9/2017 2017-09-11 00:00:00.0
16 dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 21-Ctr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh Ủy Công văn số 3510/VP-TH, ngày 08/9/2017 2017-09-15 00:00:00.0
17 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 3623/VP-TH, ngày 13/9/2017 2017-09-25 00:00:00.0
18 xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Công văn số 3848/VP-TH, ngày 29/9/2017 2017-10-06 00:00:00.0
19 góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 3885/VP-HC, ngày 02/10/2017 2017-10-13 00:00:00.0
20 xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 Công văn số 3909/VP-TH, ngày 04/10/2017 2017-10-10 00:00:00.0
21 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dụng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 3966/VP-TH, ngày 09/10/2017 2017-10-18 00:00:00.0
22 - V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh 3997/VP-TH, ngày 10/10/2017 2017-10-15 00:00:00.0
23 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 4067/VP-TH, ngày 13/10/2017 2017-10-20 00:00:00.0
24 - V/v xin ý kiến đối với dự thào Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 4067/VP-TH, ngày 13/10/2017 2017-10-20 00:00:00.0
25 - V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều, khoản của Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 4136/VP-HC, ngày 18/10/2017 2017-10-20 00:00:00.0
26 - V/v ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 4144/VP-TH 2017-10-25 00:00:00.0
27 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng 4172/VP-TD, ngày 19/10/2017 2017-10-31 00:00:00.0
28 - V/v xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đối với đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4207/VP-VX, ngày 20/10/2017 2017-10-30 00:00:00.0
29 - V/v xin ý kiến đối với đề án dự thảo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng 4199/VP-VX, ngày 20/10/2017 2017-10-27 00:00:00.0
30 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 4260/VP-KT, ngày 25/10/2017 2017-11-02 00:00:00.0
31 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 4338/VP-TH, ngày 30/10/2017 2017-11-08 00:00:00.0
32 - v/V góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 4464/VP-TH, ngày 7/11/2017 2017-11-15 00:00:00.0
33 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 4512/VP-HC, ngày 10/11/2017 2017-11-17 00:00:00.0
34 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ 4564/VP-TH, ngày 15/11/2017 2017-11-22 00:00:00.0
35 - V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định trình tự thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4599/VP-NC, ngày 17/11/2017 2017-11-24 00:00:00.0
36 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 4657/VP-TH, ngày 21/11/2017 2017-11-30 00:00:00.0
37 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 4728/VP-TH, ngày 27/11/2017 2017-11-02 00:00:00.0
38 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 4728/VP-TH, ngày 27/11/2017 2017-12-02 00:00:00.0
39 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4851/VP-KSTT, ngày 05/12/2017 2017-12-12 00:00:00.0
40 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4851/VP-KSTT, ngày 05/12/2017 2017-12-12 00:00:00.0
41 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 5042/VP-TH, ngày 15/12/2017 2017-12-25 00:00:00.0
42 - V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 5052/VP-TH, ngày 15/12/2012 2017-12-22 00:00:00.0
43 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tình 5058/VP-TH, ngày 15/12/2017 2017-12-22 00:00:00.0
44 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và các tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Số 5101/VP-TH, ngày 19/12/2017 2017-12-26 00:00:00.0
45 - V/v đề nghị góp ý dư thảo kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 Số 5168/VP-TH, ngày 22/12/2017 2017-12-29 00:00:00.0
46 - V/v góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Sóc Trăng cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 - 5192/VP-VX, ngày 27/12/2017 2018-01-12 00:00:00.0
47 -V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. - 5213/VP-TD, ngày 27/12/2017 2018-01-08 00:00:00.0
48 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số 57/VP-KT, ngày 04/01/2018 2018-01-10 00:00:00.0
49 - V/v góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 5190/VP-VX, ngày 27/12/2017 2018-01-12 00:00:00.0
50 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Số 05/VP-KSTT, ngày 02/01/2018 2018-01-12 00:00:00.0
51 V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Số 27/VP-TH, ngày 03/01/2018 2018-01-15 00:00:00.0
52 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hổ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Số 205/VP-VX, ngày 16/1/2018 2018-01-21 00:00:00.0
53 Góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Công văn số 334, ngày 23/01/2018 2018-01-31 00:00:00.0
54 lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận Quốc tế Công văn số 452/VP-NV, ngày 31/01/2018 2018-02-01 00:00:00.0
55 Góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ Công văn số 475/VP-TH, ngày 01/02/2018 2018-02-06 00:00:00.0
56 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Thi`1 điểm hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe điện tại nội thành thành phố Sóc Trăng" Số 413/VP-TH, ngày 29/01/2018 2018-02-07 00:00:00.0
57 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi,, bổ sung Khoản 1 Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số 582/VP-TH, ngày 07/02/2018 2018-02-12 00:00:00.0
58 V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 595/VP-TH ngày 08/02/2018 2018-02-23 00:00:00.0
59 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Số: 636/VP-VX 09/02/2018 2018-02-28 00:00:00.0
60 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020 637/VP-VX ngày 09 tháng 02 năm 2018 2018-02-26 00:00:00.0
61 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018 638/VP-VX ngày 09 tháng 02 năm 2018 2018-02-26 00:00:00.0
62 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. 636/VP-VX, ngày 09/02/2018 2018-02-28 00:00:00.0
63 dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020 Công văn số 637/VP_VX, ngày 09/02/2018 2018-02-26 00:00:00.0
64 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Công văn số 638/VP-VX, ngày 09/02/2018 2018-02-26 00:00:00.0
65 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 921/VP-TH, ngày 09/3/2018 2018-03-15 00:00:00.0
66 V/v cho ý kiến đối với dự thảo Quyết dịnh Ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Số 940/VP-KT, ngày 12/3/2018 2018-03-16 00:00:00.0
67 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sóc Trăng (lần 2) 1080/VP-VX, ngày 20/3/2018 2018-03-27 00:00:00.0
68 - V/v cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vủng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Số 1128/VP-KT, ngày 21/3/2018 2018-03-28 00:00:00.0
69 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tình Sóc Trăng, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 1254/VP-TH, ngày 28/3/2018 2018-04-02 00:00:00.0
70 - V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong biệc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 1342/VP-KT, ngày 03/4/2018 2018-04-12 00:00:00.0
71 - V/v lấy ý kiến đối với Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2021 định hướng đến năm 2025 1419/VP-VX, ngày 09/4/2018 2018-04-20 00:00:00.0
72 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Số 1452/VP-TH, 2018-04-18 00:00:00.0
73 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Đề án phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 Số 1581/VP-TH, ngày 17/4/2018 2018-04-27 00:00:00.0
74 góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 114/206/QĐ-TTg Công văn số 1661/VP-TH, ngày 20/4/2018 2018-04-26 00:00:00.0
75 góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. công văn số 1660/VP-TH, ngày 20/4/2018 2018-04-25 00:00:00.0
76 V/v kèm theo công văn góp ý của Văn phòng UBND tỉnh Số 1882/VP-TH 05/5/2018 2018-05-14 00:00:00.0
77 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Số 1851/VP-TH, ngày 07/5/2018 2018-05-18 00:00:00.0
78 xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định về quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 1901/VP-TH, ngày 09/05/2018 2018-05-18 00:00:00.0
79 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06-10 năm 2017 của Chính phủ Số 2117/VP-VX, ngày 23/5/2018 2018-05-31 00:00:00.0
80 V/v trình HĐND tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND tỉnh gởi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND, TT, HĐND cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công văn số 2172/VP-TH, ngày 25/5/2018 2018-06-01 00:00:00.0
81 - V/v lấy ý kiến đối với chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Sóc Trăng năm 2018 Số 2152/VP-VX, ngày 25/5/2018 2018-06-06 00:00:00.0
82 - V/v góp ý dự thảo Quyết định và Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020 Số 2281/VP-VX, ngày 30/5/2018 2018-05-08 00:00:00.0
83 V/v trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND - Số 2337/VP-TH, ngày 01/6/2018 2018-06-12 00:00:00.0
84 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2018-2022) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Số 2317/VP-TH, ngày 01/6/2018 2018-06-14 00:00:00.0
85 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Công văn số 2330/VP-VX, ngày 01/6/2018 2018-06-08 00:00:00.0
86 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tình Sóc Trăng năm 2018 - Số 2330/VP-VX, ngày 01/6/2018 2018-06-08 00:00:00.0
87 - V/v ban hành quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng Số 2291/VP-TH, ngày 31/5/2018 2018-06-12 00:00:00.0
88 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 - Số 5398/VP-KSTT, ngày 06/12/2018 2018-12-18 00:00:00.0
89 - V/v quy định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết và quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng Số 2355/VP-TH, ngày 05/6/2018 2018-06-18 00:00:00.0
90 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số 2363/VP-KT, ngày 05/6/2018 2018-06-11 00:00:00.0
91 - V/v lấy ý kiến nđối với dự thảo kế hoạch thực hiện xã hội hóa phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2021 và định hướng đến năm 2025 - Số 2431/VP-VX, ngày 08/6/2018 2018-06-20 00:00:00.0
92 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình điều chỉnh giao biên chế công chức, số lượng người làm việc - Số 2465/VP-TH, ngày 11/6/2018 2018-06-19 00:00:00.0
93 -V/v trình HĐND tỉnh phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Số 2470/VP-TH, ngày 11/6/2018 2018-06-19 00:00:00.0
94 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Số 2491/VP-VX, ngày 12/6/2018 2018-06-20 00:00:00.0
95 Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp xã tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa. (cấp huyện) Công văn số 2490/VP-KSTT, ngày 12/6/2018 2018-07-10 00:00:00.0
96 Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp xã tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa. (cấp xã) Công văn số 2490/VP-KSTT, ngày 12/6/2018 2018-07-10 00:00:00.0
97 - V/v báo cáo HĐND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 Số 2471/VP-TH, ngày 11/6/2018 2018-06-19 00:00:00.0
98 góp ý dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Công văn số 2520/VP-TH, ngày 14/6/2018 2018-06-22 00:00:00.0
99 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam", giai đoạn 2018 - 2020. Công văn số 2539/VP-VX, ngày 14/6/2018 2018-06-22 00:00:00.0
100 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với Sở Công Thương) Công văn số 2531, ngày 14/8/2018 2018-06-30 00:00:00.0
101 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công.(Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
102 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Giao thông vận tải) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
103 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Kế hoạch và Đầu tư) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
104 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Khoa học và Công Nghệ) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
105 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Lao động, TB&XH) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
106 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Nội vụ) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
107 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Nông nghiệp và PTNT) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
108 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Tài chính) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
109 - V/v lấy ý kiến ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND - Số 5143/VP-TH, ngày 21/11/2018 2018-11-30 00:00:00.0
110 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Số 5173/VP-TH, ngày 22/11/2018 2018-12-04 00:00:00.0
111 dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Sóc Trăng với BCH Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 5269/VP-VX, ngày 29/11/2018 2018-12-08 00:00:00.0
112 xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và những năm tiếp theo. Công văn số 5351/VP-TH, ngày 04/12/2018 2018-12-12 00:00:00.0
113 xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh Ủy Công văn số 5406/VP-TH, ngày 07/12/2018 2018-12-14 00:00:00.0
114 xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 Công văn số 5561/VP-TH, ngày 19/12/2018 2018-12-26 00:00:00.0
115 Lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng |Công văn số 5695/VP-VX, ngày 24-12-2018 2018-12-28 00:00:00.0
116 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Tài nguyên và Môi trường) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
117 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Thông tin và Truyền thông) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
118 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Tư pháp) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
119 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Văn hóa, TT&DL) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
120 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Xây dựng) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
121 Rà soát, bổ sung các thông tin đối với danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Đối với sở Y tế) Công văn số 2531/VP-KSTT, ngày 14/6/2018 2018-06-30 00:00:00.0
122 góp ý dự thảo Quyết định về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan đô thị thành phố Sóc Trăng 2504/VP-XD, ngày 13/6/2018 2018-06-20 00:00:00.0
123 lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 2578/VP-VX, ngày 18/6/2018 2018-06-25 00:00:00.0
124 Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 2581/VP-KT, ngày 18/6/2018 2018-06-26 00:00:00.0
125 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 2700/VP-VX, ngày 26/6/2018 2018-07-05 00:00:00.0
126 - V/v dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số 2775/VP-KT, ngày 02/7/2018 2018-07-06 00:00:00.0
127 góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 2785/VP-KT, ngày 02/7/2018 2018-07-09 00:00:00.0
128 V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/2/2012 của UBND tỉnh Số 3137/VP-TH, ngày 20/7/2018 2018-07-31 00:00:00.0
129 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo hình thức cạnh tranh năm 2018 tỉnh Sóc Trăng - Số 3193/VP-TH, ngày 25/7/2018 2018-08-02 00:00:00.0
130 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước, thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu, cụm công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh - Số 3288/VP-TH, ngày 01/8/2018 2018-08-08 00:00:00.0
131 xin góp ý dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng Công văn số 3416/VP-TH, ngày 09/8/2018 2018-08-16 00:00:00.0
132 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Số 3482/VP-KT, ngày 14/8/2018 2018-08-21 00:00:00.0
133 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ Công văn số 3574/VP-KSTT, ngày 17/8/2018 2018-08-27 00:00:00.0
134 Góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Công văn số 3575/VP_KT, ngày 17/8/2018 2018-08-30 00:00:00.0
135 lấy ý kiến dưu thaot bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Công văn số 3604/VP-TH, ngày 20/8/2018 2018-08-29 00:00:00.0
136 lấy ý kiền dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên fhanj và cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND tỉnh Công văn số 3644/VP-HC ngày 22/8/2018 2018-08-30 00:00:00.0
137 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện các Đề án về công tác phụ nữ - Số 3776/VP-VX, ngày 30/8/2018 2018-09-10 00:00:00.0
138 - V/v góp ý dự thảo quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị - Số 3878/VP-TH, ngày 05/9/2018 2018-09-14 00:00:00.0
139 góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dan tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 3930/VP-KT, ngày 07/9/2018 2018-09-17 00:00:00.0
140 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng chức danh nghề nghiệp IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Sóc Trăng năm 2018 - Số 4132/VP-TH, ngày 20/9/2018 2018-09-27 00:00:00.0
141 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định điều chỉnh vị trí bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Số 5541/VP-TH, ngày 14/12/2018 2018-12-25 00:00:00.0
142 - V/v xin ý kiến đổi với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ và Chương trình số 30-CTr/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy Số 4272/VP-TH, ngày 01/10/2018 2018-10-08 00:00:00.0
143 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020 - Số 4237/VP-VX, ngày 27/9/2018 2018-10-08 00:00:00.0
144 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các khu công nghiệp - Số 4408/VP-TH, ngày 8/10/2018 2018-10-18 00:00:00.0
145 lấy ý kiến đổi với dự thảo Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình thủy lợi khác về đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 4716/VP-KT, ngày 26/10/2018 2018-11-08 00:00:00.0
146 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Số 4823/VP-TH, ngày 02/11/2018 2018-11-09 00:00:00.0
147 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn /Phòng Kinh tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố - Số 4878/VP-KT, ngày 06/11/2018 2018-11-16 00:00:00.0
148 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo- quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng - Số 4932/VP-VX, ngày 08/11/2018 2018-11-17 00:00:00.0
149 - V/v xin ý kiến đới với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng - Số 4953/VP-TH, ngày 09/11/2018 2018-11-19 00:00:00.0
150 - V/v nghiên cứu, góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh phục vụ ký họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 - Số 5042/VP-NC, ngày 18/11/2018 2018-11-18 00:00:00.0
151 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020 - Số 5080/VP-VX, ngày 29/11/2018 2018-11-29 00:00:00.0
152 xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 Công văn số 5689/ VP-TH, ngày 24/12/2018 2019-01-05 00:00:00.0
153 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Công văn số 5711/VP-TH, ngày 25-12-2018 2019-01-06 00:00:00.0
154 dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 5722/VP-KT, ngày 26/12/2018 2019-01-03 00:00:00.0
155 góp ý dự thảo Công văn số 5773/VP-KT ngày 28/12/2018 2019-01-05 00:00:00.0
156 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 Công văn số 19/VP-KSTT, ngày 03/01/2019 2019-01-10 00:00:00.0
157 lấy ý kiến Kế hoạch kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Công văn số 40/ VP-VX, ngày 04/01/2019 2019-01-13 00:00:00.0