Danh sách dự thảo còn hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
1 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Số: 636/VP-VX 09/02/2018 2018-02-28 00:00:00.0
2 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020 637/VP-VX ngày 09 tháng 02 năm 2018 2018-02-26 00:00:00.0
3 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018 638/VP-VX ngày 09 tháng 02 năm 2018 2018-02-26 00:00:00.0
4 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. 636/VP-VX, ngày 09/02/2018 2018-02-28 00:00:00.0
5 dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020 Công văn số 637/VP_VX, ngày 09/02/2018 2018-02-26 00:00:00.0
6 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Công văn số 638/VP-VX, ngày 09/02/2018 2018-02-26 00:00:00.0
Danh sách dự thảo hết hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
1 Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp năm 2018 2822/VP-VX, ngày 26/07/2017 2017-08-02 00:00:00.0
2 V/v lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 2802/VP-VX ngày 25/07/2017 2017-07-30 00:00:00.0
3 V/v nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 2419/VP-VX ngày 23/6/2017 2017-07-07 00:00:00.0
4 Góp ý dự thảo của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý. Công Văn số 2695/VP_NC, ngày 17/7/2017 2017-07-18 00:00:00.0
5 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng 2781/VP-HC 2017-07-28 00:00:00.0
6 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng 2782/VP-HC 2017-07-28 00:00:00.0
7 Kính gửi: Thành viên UBND tỉnh Sóc Trăng V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tinh Sóc Trăng năm 2017 2821/VP-VX, ngày 26/07/2017 2017-08-02 00:00:00.0
8 - V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng - 2952/VP-HC, ngày 02/08/2017 2017-08-08 00:00:00.0
9 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công văn số 3093/VP-VX, ngày 10/8/2017 2017-08-16 00:00:00.0
10 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 2472 /VP-VX Ngày phát hành 29/06/2017 2017-07-03 00:00:00.0
11 lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 3349/VP-VX, ngày 28/8/2017 2017-09-13 00:00:00.0
12 -V/v góp ý dự thảo Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình 3159/VP-TH, ngày 15/8/2017 2017-08-20 00:00:00.0
13 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 3306/VP-VX, ngày 24/8/2017 2017-09-01 00:00:00.0
14 lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 3345/VP-VX, ngày 28/8/2017 2017-09-04 00:00:00.0
15 - V/v đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh 3467/VP-TH, ngày 05/9/2017 2017-09-11 00:00:00.0
16 dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 21-Ctr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh Ủy Công văn số 3510/VP-TH, ngày 08/9/2017 2017-09-15 00:00:00.0
17 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 3623/VP-TH, ngày 13/9/2017 2017-09-25 00:00:00.0
18 xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Công văn số 3848/VP-TH, ngày 29/9/2017 2017-10-06 00:00:00.0
19 góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 3885/VP-HC, ngày 02/10/2017 2017-10-13 00:00:00.0
20 xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 Công văn số 3909/VP-TH, ngày 04/10/2017 2017-10-10 00:00:00.0
21 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dụng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 3966/VP-TH, ngày 09/10/2017 2017-10-18 00:00:00.0
22 - V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh 3997/VP-TH, ngày 10/10/2017 2017-10-15 00:00:00.0
23 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 4067/VP-TH, ngày 13/10/2017 2017-10-20 00:00:00.0
24 - V/v xin ý kiến đối với dự thào Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 4067/VP-TH, ngày 13/10/2017 2017-10-20 00:00:00.0
25 - V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều, khoản của Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 4136/VP-HC, ngày 18/10/2017 2017-10-20 00:00:00.0
26 - V/v ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 4144/VP-TH 2017-10-25 00:00:00.0
27 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng 4172/VP-TD, ngày 19/10/2017 2017-10-31 00:00:00.0
28 - V/v xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đối với đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4207/VP-VX, ngày 20/10/2017 2017-10-30 00:00:00.0
29 - V/v xin ý kiến đối với đề án dự thảo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng 4199/VP-VX, ngày 20/10/2017 2017-10-27 00:00:00.0
30 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 4260/VP-KT, ngày 25/10/2017 2017-11-02 00:00:00.0
31 - V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 4338/VP-TH, ngày 30/10/2017 2017-11-08 00:00:00.0
32 - v/V góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 4464/VP-TH, ngày 7/11/2017 2017-11-15 00:00:00.0
33 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 4512/VP-HC, ngày 10/11/2017 2017-11-17 00:00:00.0
34 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ 4564/VP-TH, ngày 15/11/2017 2017-11-22 00:00:00.0
35 - V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định trình tự thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4599/VP-NC, ngày 17/11/2017 2017-11-24 00:00:00.0
36 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 4657/VP-TH, ngày 21/11/2017 2017-11-30 00:00:00.0
37 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 4728/VP-TH, ngày 27/11/2017 2017-11-02 00:00:00.0
38 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn số 4728/VP-TH, ngày 27/11/2017 2017-12-02 00:00:00.0
39 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4851/VP-KSTT, ngày 05/12/2017 2017-12-12 00:00:00.0
40 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 4851/VP-KSTT, ngày 05/12/2017 2017-12-12 00:00:00.0
41 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 5042/VP-TH, ngày 15/12/2017 2017-12-25 00:00:00.0
42 - V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 5052/VP-TH, ngày 15/12/2012 2017-12-22 00:00:00.0
43 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tình 5058/VP-TH, ngày 15/12/2017 2017-12-22 00:00:00.0
44 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và các tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Số 5101/VP-TH, ngày 19/12/2017 2017-12-26 00:00:00.0
45 - V/v đề nghị góp ý dư thảo kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 Số 5168/VP-TH, ngày 22/12/2017 2017-12-29 00:00:00.0
46 - V/v góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Sóc Trăng cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 - 5192/VP-VX, ngày 27/12/2017 2018-01-12 00:00:00.0
47 -V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. - 5213/VP-TD, ngày 27/12/2017 2018-01-08 00:00:00.0
48 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số 57/VP-KT, ngày 04/01/2018 2018-01-10 00:00:00.0
49 - V/v góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 5190/VP-VX, ngày 27/12/2017 2018-01-12 00:00:00.0
50 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Số 05/VP-KSTT, ngày 02/01/2018 2018-01-12 00:00:00.0
51 V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Số 27/VP-TH, ngày 03/01/2018 2018-01-15 00:00:00.0
52 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hổ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Số 205/VP-VX, ngày 16/1/2018 2018-01-21 00:00:00.0
53 Góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Công văn số 334, ngày 23/01/2018 2018-01-31 00:00:00.0
54 lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận Quốc tế Công văn số 452/VP-NV, ngày 31/01/2018 2018-02-01 00:00:00.0
55 Góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ Công văn số 475/VP-TH, ngày 01/02/2018 2018-02-06 00:00:00.0
56 - V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Thi`1 điểm hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe điện tại nội thành thành phố Sóc Trăng" Số 413/VP-TH, ngày 29/01/2018 2018-02-07 00:00:00.0
57 - V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi,, bổ sung Khoản 1 Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số 582/VP-TH, ngày 07/02/2018 2018-02-12 00:00:00.0
58 V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 595/VP-TH ngày 08/02/2018 2018-02-23 00:00:00.0